Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Zákazník zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom portálu alebo pri uzatváraní zmluvy. Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). Zákazník poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje spravidla v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, adresa e-mailu. Účelom spracúvania osobných údajov je:

–         identifikácia Zákazníka ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy a poskytovanie služieb realizované elektronickou komunikáciou, správne doručovanie písomností a podkladov, začatie a realizáciu predzmluvných vzťahov,

–         identifikácia Zákazníka na účely uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,

–         plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

–         tvorenie štatistiky na interné použitie Poskytovateľom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas Zákazníka podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje Zákazník dobrovoľne. Zákazník výslovne súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný Poskytovateľom, že poskytnuté osobné údaje môžu byť

–         poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade potreby identifikácie Zákazníka,

–         poskytnuté tretej osobe – poisťovateľovi, s ktorým je Zákazník v zmluvnom vzťahu, pre potreby identifikácie Zákazníka a poistnej udalosti, ako aj pre potreby rokovania s poisťovateľom, alebo

–         spracované na účely internej evidencie Poskytovateľa, identifikácie Zákazníka a tvorby štatistiky.

Osobné údaje dotknutých osôb spracováva výlučne Poskytovateľ, ak VOP neustanovujú inak a poskytnutie osobných údajov Zákazníka tretej osobe nie je potrebné na riadne poskytovanie Služieb. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje Zákazníka ako dotknutej osoby tretím osobám ani ich nezverejňuje, ak nie je povinný ich poskytnúť podľa osobitného predpisu alebo to VOP neumožňujú.

Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení VOP. Zákazník udeľuje súhlas aj na spracovanie ďalších poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov a súhlas Zákazníka s ich spracovaním je nevyhnutnou podmienkou poskytovania Služieb.

Vykonaním platby prostredníctvom platobného systému webstránky Zákazník poskytuje svoje osobné údaje a údaje potrebné na vykonanie platby v potrebnom rozsahu priamo poskytovateľovi platobných služieb prostredníctvom webového sídla poskytovateľa platobných služieb.

Zákazník výslovne splnomocňuje Poskytovateľa na vyžiadanie akýchkoľvek údajov a informácií o poistnej udalosti, v súvislosti s ktorou sa poskytujú Služby, od príslušného poisťovateľa, a súhlasí so spracovaním týchto informácií Poskytovateľom bez časového obmedzenia.

Poučenie:
Ako dotknutá osoba má Zákazník práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu Poskytovateľa má Zákazník právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu Zákazníka, a žiadať ich likvidáciu. Ak Poskytovateľ má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť Zákazníkovi povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, Zákazník vykonaním svojej objednávky súhlasí, aby sa mu tieto informácie poskytli formou e-mailu na poskytnutú adresu, resp. iným vhodným spôsobom.